Društvo sa ograničenom odgovornošću za održavanje i zaštitu puteva “Kozaraputevi” d.o.o., Banja Luka (u daljem tekstu: “Društvo”) je osnovano 1961. godine, i to kao dio (pogon) tadašnje Direkcije za puteve Bosne i Hercegovine, od kada je prošlo kroz razne oblike organizovanja i pravnog statusa u zavisnosti od tadašnjih propisa i privrednih uslova.

Dana 24. februara 2001. godine Direkcija za privatizaciju Republike Srpske odobrila je Program privatizacije Osnovnog državnog preduzeća “Kozaraputevi”, Banja Luka, i donijela odluku da se privatizacija državnog kapitala izvrši vaučer ponudom (55% kapitala) i metodom licitacije (30% kapitala), dok je 10% osnovnog kapitala ostalo Fondu penziono-invalidskog osiguranja Republike Srpske, a 5% Fondu za restituciju Republike Srpske. Vlasnička transformacija državnog kapitala je registrovana u Osnovnom sudu u Banjoj Luci dana 3. septembra 2001. godine, i od tada Preduzeće posluje pod nazivom Akcionarsko društvo za održavanje i zaštitu puteva “Kozaraputevi” a.d., Banja Luka.

Kupovinom akcija Društva na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti, u toku 2006. godine, većinski vlasnik Društva je postalo preduzeće Našicecement d.d., Našice (Republika Hrvatska), i to kupovinom 58.05% ukupnog akcijskog kapitala Preduzeća.

Kupovinom akcija Društva na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti, u toku 2008. godine, većinski vlasnik je postalo preduzeće Prijedorputevi AD, Prijedor i to sa 87,21% akcijskog kapitala Društva.
Osnovna djelatnost Društva je održavanje i zaštita lokalnih, magistralnih i regionalnih puteva. U okviru svoje djelatnosti Društvo obavlja rekonstrukciju puteva, održavanje puteva, održavanje objekata na putu, održavanje potrebne preglednosti puta, i slično.

Sjedište Društva je u Ulici Tunjice bb, u Banjoj Luci, Republika Srpska (Bosna i Hercegovina).

Akcionari Društva, na 31.12.2013. godine, bili su: „Grupa Fortis“ d.o.o. sa 71,46% akcija i „Prijedorputevi“ a.d. sa 28,54 % akcija. Tokom 2014. godine preduzeće „Grupa Fortis“ d.o.o. je kupilo i preostalih 28,54 % akcija i postalo jedini vlasnik Društva. Dotadašnje akcionarsko društvo je krajem 2016. godine izvršilo promjenu pravne forme u skladu sa Zakonom o privrednim društvima te od tada posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću.