Projekti u toku:

Izgradnja kružne raskrnice Rebrovac
Redovno i zimsko održavanje autoputeva
– Izgradnja graničnog prelaza „Gradiška-Čatrnja“ na koridoru autoputa E661, faza niskogradnje
– Investiciono održavanje gradskih asfaltnih saobraćajnica (rehabilitacija)
– Redovno održavanje lokalnih i nekategirisanih asfaltnih saobraćajnica
– Održavanje lokalnih i nekategorisanih asfaltnih saobraćajnica i ulica
– Redovno održavanje gradskih makadamskih saobraćajnica

Završeni projekti:

Rekonstrukcija pješačke zone u ulici Bana Milosavljevića
– Rekonstrukcija ulice Vuka Karadžića u Prijedoru
– Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Vaganac – Pribeljci, opština Šipovo
– Sanacija klizišta, Opština Čelinac
– Redovno održavanje asfaltnih saobraćajnica na lokalnim i nekategorisanim putevima (LOT 1), broj ugovora: 12-G-222/16 od 17.02.2016. godine
– Izrada objekata infrastrukture u okviru Projekta Deponija mulja, broj ugovora: 37-VIII/15, od 04.08.2015.godine
– Izvođenje radova redovnog održavanja asfaltnih saobraćajnica na lokalnim i nekategorisanim putevima (LOT 1), broj ugovora: 12-G-142/15, od 17.02.2015.godine
– Izvođenje radova na investicionom održavanju asfaltnih saobraćajnica na području Grada Banja Luka (LOT 1)
ugovor broj :12-G-2389/14
– Izvođenje radova na izgradnji-asfaltiranju puteva i ulica na području Grada Prijedora ugovor broj: 02-404-63/14 i aneks ugovora broj: 02-404-63/14
– Održavanje asfaltnih saobraćajnica lokalnih i nekategorisanih puteva na području Grada Banja Luka – LOT 1, godišnji ugovor broJ:12-G-254/14
– Izvođenje drumske obilaznice oko grada Trebinja faza II – dionica 1 referenca broj 079/11, ugovor br. 03-345-3612-9/11 i aneks br. 02-03-GP-5382/13
– Rekonstrukcija ruralne infrastrukture na području Opštine Kotor Varoš Ug.br. BA-ARDP – 4325 BOS-NCB-BL-W-12-232
– Izvođenje radova na izgradnji Podgrmečke ulice u Banjoj Luci; UG: 12 – G – 1489/12 Anex I; UG 12 – G – 1489 – 1/12
– Izvođenje radova na izgradnji kružne raskrsnice kod Gradskog mosta u Banjoj Luci 12 – G – 2196/13 Anex I; UG 12 – G – 2196 – 1/13
– Izvođenje asfalterskih radova i saobraćajne signalizacije na Vanjskom uređenju Univerzitetske sportske dvorane u Kampusu u Banjoj Luci Ug.br. 471/12
– Rehabilitacija puta R 476 Čelinac-Ukrina ugovor broj EBRD/RS-12-01W
– Modernizacija gradskih makadamskih saobraćajnica Ug.br. 12-G-1399/12 Aneks I od 14.11.2012.
– Izvođenje radova na investicionom održavanju asfaltnih saobraćajnica na području grada Banja Luka Ug.br. 12-G-2068/12 Anex ugovora br. 12-G-2068-1/12, produženje roka
Sanacija gradske ulice, Grad Banja Luka – naselje Česma